Regulamin korzystania z serwisu internetowego fakturasolid.no

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal FakturaSolid.no, zwany dalej Usługodawcą, zasady korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no, zwanego dalej "Serwisem", jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów przez klienta, zwanego dalej „Użytkownikiem" o świadczenie usług oferowanych w Serwisie, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Usługodawca ma również prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§2 Polityka prywatności

W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi. Usługodawca, tj. BA Gruppen Sp. z o. o. jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu www.fakturasolid.no, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w celu realizacji świadczenia. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji usług.

Usługodawca może udostępnić dane osobowe Użytkowników osobom trzecim (takim jak na przykład operatorzy płatności, księgowa, etc.), jeżeli jest to niezbędne do realizacji świadczonych przez Operatora usług. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, zaniechania przetwarzania, a nawet usunięcia danych osobowych.

§3 Zasady korzystania z serwisu

Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie w formie on-line w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem bądź telefonem komórkowym posiadającym dostęp do sieci Internet. Zawarcie Umowy z Usługodawcą następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w Serwisie oraz złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i zasad polityki prywatności wydawanych przez Usługodawcę, a znajdujących się na stronie internetowej. Użytkownik zawiera Umowę, decydując się na zakup danej usługi oferowanej przez Serwis. W każdym innym wypadku, Użytkownik nie ma obowiązku rejestracji i może bezpłatnie korzystać z Serwisu. Serwis jest dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Usługodawca uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy). Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody, związane z dostępem do danych użytkownika i dokumentów wytworzonych dzięki świadczonej Usłudze przez osoby nieupoważnione. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentów księgowych generowanych przez oferowaną przez Usługodawcę usługę, w sposób, który spełnia wymogi prawne.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: post@fakturasolid.no.

§4 Usługi świadczone przez Usługodawcę

Podstawową usługą świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie programu do wystawiania faktur. Program służy do generowania faktur w języku norweskim. Program stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

§5 Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

Usługodawca podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym. Udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu usługi służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie przejmują za nie odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Serwis. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

§6 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie bez konieczności powiadomienia o tym użytkowników. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją. Aktualna wersja regulaminu prezentowana jest na stronie: www.fakturasolid.no. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ponadto także przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§7 Składanie reklamacji

Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji w sytuacji, jeśli uzna usługi realizowane przez Administratora za niezgodne z wcześniej ustalonymi zobowiązaniami. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem w celu wyjaśnienia sytuacji. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien wysłać zgłoszenie na adres e-mail post@fakturasolid.no. Zgłoszenie musi zawierać takie informacje jak imię i nazwisko Użytkownika zgłaszającego reklamację, szczegółowy opis usług realizowanych niezgodnie z zobowiązaniami oraz wyszczególnione oczekiwania Użytkownika. W przypadku braku jakichkolwiek niezbędnych danych dotyczących reklamacji, Użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji przez Administratora. Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zgłoszenia reklamacji, Administrator ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się i przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Użytkownika zgłaszającego.

§8 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) świadczenie usług w wyniku zawarcia Umowy między Użytkownikiem a Administratorem rozpoczyna się zanim termin odstąpienia od Umowy minie, dlatego też Użytkownik zostaje pozbawiony prawa do odstąpienia od umowy, o czym Użytkownik jest uprzednio poinformowany przez Administratora, na co Użytkownik musi wyrazić jasną zgodę. Użytkownik, który nie jest konsumentem, nie posiada uprawnień do odstąpienia Umowy która została zawarta z Administratorem.

Dane sprzedawcy:

BA Gruppen Sp. z o. o.
ul. Turkusowa 24/a1
20-572 Lublin
NIP: 7123314900
REGON: 364853700
KRS: 0000626644

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.