Podatki obowiązujące w Norwegii

Jakie opłaty podatkowe przedsiębiorcy w Norwegii uiszczają i w jaki sposób są zobowiązani do dokonywania rozliczeń? Nasze materiały pozwolą Ci zdobyć kompleksową wiedzę na temat norweskich podatków, limitów podatkowych i dostępnych korzyści podatkowych. Poszerzysz swoją wiedzę o obowiązkach podatkowych - zgodnych z rodzajem prowadzonej przez Ciebie działalności, oraz o terminach płatności, których należy przestrzegać, by unikać problemów.
Jakie podatki obowiązują przedsiębiorcę w Norwegii Deklaracja MVA Rejestr VAT Podatek VAT w Norwegii Podatek dochodowy w Norwegii Podatki związane z zatrudnianiem pracowników Podatki związane z importem i eksportem Ulgi podatkowe FAQ

JAKIE PODATKI OBOWIĄZUJĄ PRZEDSIĘBIORCĘ W NORWEGII

Prawo w Norwegii określa zakres obowiązku podatkowego dla przedsiębiorców, zależnie od rodzaju i charakteru prowadzonej przez nich działalności - dotyczy to stawek oraz terminów płatności, które ustalił urząd. Norwescy przedsiębiorcy powinni opłacać podatek dochodowy, podatek VAT czy podatek od zatrudnienia pracowników.
Każdy norweski przedsiębiorca powinien płacić podatek dochodowy w wysokości 22% od zysku firmy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4% od zysku firmy.
W Norwegii ustanowiono progi podatkowe, które mają na celu uregulowanie oprocentowanie nadwyżek zysku firm. Im większy zysk, tym większą kwotę należnego podatku należy zapłacić. Jakie były progi podatkowe w 2019 roku? Podatek dochodowy dla firm jednoosobowych urząd wylicza na podstawie zadeklarowanej kwoty przewidywanego zysku. Zaliczki płaci się w czterech równych ratach w wyznaczonych terminach.

Podatek dochodowy dla spółek obliczany jest na podstawie zysku z lat poprzednich. Spółki płacą zaliczki w dwóch równych ratach w wyznaczonych przez urząd terminach.

Kiedy właściciele firm w Norwegii płacą podatek dochodowy? Przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji w ewidencji płatników VAT i opłacania podatku VAT w Norwegii, jeśli obroty firmy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekroczyły 50 000 NOK.

VAT dzieli się na trzy stawki:
 • podstawową (25%),
 • zredukowaną (15%),
 • niską (12%).
Stawka 25% to stawka podstawowa, stawka zredukowana w wysokości 15% dotyczy artykułów spożywczych i napojów, a stawka niska w wysokości 12% naliczana jest dla transportu osobowego i kultury (telewizja, radio, kino).
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników jest zobowiązany do uiszczania opłat z tego tytułu - opłaty z tytułu zatrudnienia (14,1% od kwoty wynagrodzenia brutto), ubezpieczenia emerytalnego (2% od kwoty wynagrodzenia brutto) oraz feriepenger (10,2% od kwoty wynagrodzenia brutto). Kiedy płaci się podatek od zatrudnienia w Norwegii?

DEKLARACJA MVA

Podstawę rozliczenia podatku VAT w Norwegii stanowi deklaracja podatkowa MVA (Merverdiavgift). Należy w niej wykazać wszystkie koszty i przychody firmy, a przedsiębiorcy powinni dokonywać rozliczeń poprzez portal Altinn.no w wyznaczonych terminach. Terminy składania deklaracji podatkowej w Norwegii. W deklaracji VAT przedsiębiorca powinien uwzględnić wyciągi z konta za dany okres czasu (kontoutskrifter), faktury wystawione przez firmę (faktury przychodowe), koszty poniesione w danym okresie (faktury i paragony) oraz inne dokumenty (karta pojazdu czy umowa najmu lokalu).
W styczniu 2017 roku nastąpiły zmiany dotyczące zasad składania norweskich deklaracji VAT. Opłaty importowe należy rozliczać poprzez deklarację (dokumenty przewozowe i cło pozostają bez zmian). Wartość towaru wykazana w rubryce importu do celów statystycznych nie wpływa na rozliczenie z urzędem. Podatek nie jest opłacany na granicy, więc nie można odliczyć go w rozliczeniu.

REJESTR VAT

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy w Norwegii, którego firma osiągnęła obroty przekraczające 50 000 NOK w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy, jest rejestracja działalności w Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret). Żeby dokonać wpisu do rejestru, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na portalu Altinn.no lub złożyć wersję papierową formularza (BR-1080) bezpośrednio w lokalnym urzędzie podatkowym (skattekontoret) lub Enhetsregisteret.

Firmy, które nie posiadają siedziby w Norwegii mogą zostać zarejestrowane przez wyznaczonego przedstawiciela, który jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczanie podatku VAT i załatwianie związanych z nim formalności. Reprezentant podatkowy powinien mieszkać bądź działać na terenie Norwegii.
Firmy wpisane do rejestru płatników VAT powinny naliczać i uiszczać opłaty od sprzedaży towarów i usług, są również zobowiązane do prowadzenia księgowości w Norwegii w zgodzie z przepisami (Ustawa o księgowości z 19 listopada 2004 nr 73, ustawa o podatku VAT).
Przedsiębiorstwa zagraniczne mają obowiązek przygotowywania zestawień sprzedaży (omsetningsoppgaver) i regularnego opłacania należnego podatku. VAT naliczony przez służby celne i przy zakupie towarów na użytek działalności można odliczyć.

PODATEK VAT W NORWEGII

Podatek VAT w Norwegii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy przedsiębiorstw oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Norwegii, jak i filii firm zagranicznych, które są zarejestrowane poza granicami kraju, ale działają w Norwegii.
Podatek VAT dotyczy każdego przedsiębiorcy, którego firma osiągnęła obroty przekraczające 50 000 NOK w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy (sprzedaż towarów i usług na każdym etapie sprzedaży - podatek naliczany jest od ceny sprzedaży i przy imporcie - podatek naliczany jest od wartości statystycznej danego towaru).
VAT dzieli się na trzy stawki:
 • podstawową (25%),
 • zredukowaną (15%),
 • niską (12%).
Stawka podstawowa wynosi 25%, stawka zredukowana w wysokości 15% dotyczy artykułów spożywczych i napojów, a stawka niska w wysokości 12% naliczana jest dla transportu osobowego i kultury (telewizja, radio, kino).

Podatek VAT w Norwegii rozliczany jest na podstawie deklaracji VAT, w której należy uwzględnić wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Dokument należy składać za pomocą portalu Altinn.no w wyznaczonych przez urząd terminach.

Deklarację podatkową należy składać co dwa miesiące w wyznaczonych terminach:
 • 10 kwietnia,
 • 10 czerwca,
 • 31 sierpnia,
 • 10 października,
 • 10 grudnia,
 • 10 lutego.
Firmy, który figurują w ewidencji płatników VAT, na wystawianych fakturach powinny umieszczać skrót MVA. Oznacza to, że do każdego towaru i usługi dodawana jest odpowiednia stawka podatku VAT.

W raporcie VAT przedsiębiorca powinien uwzględnić wyciągi z konta za dany okres czasu (kontoutskrifter), faktury wystawione przez firmę (faktury przychodowe), koszty poniesione w danym okresie (faktury i paragony) oraz inne dokumenty (karta pojazdu czy umowa najmu lokalu).

PODATEK DOCHODOWY W NORWEGII

Każdy norweski przedsiębiorca ma obowiązek płacenia podatku dochodowego w wysokości 22% od zysku firmy - kwota należnego podatku wzrasta wraz z dochodem.
W Norwegii ustanowiono progi podatkowe, które mają na celu uregulowanie oprocentowanie nadwyżek zysku firm. Im większy zysk, tym większą kwotę należnego podatku należy zapłacić.
Jakie były progi podatkowe w 2019 roku? Podatek dochodowy w Norwegii opłaca się w postaci zaliczek, obliczanych przez urząd skarbowy. Właściciele firm jednoosobowych, na początku roku rozliczeniowego lub zaraz po rozpoczęciu działalności, mają obowiązek zadeklarować wysokość przewidywanego zysku firmy na dany rok. Mając za podstawę złożoną deklarację, urząd wylicza zaliczki na podatek dochodowy, które przedsiębiorca powinien płacić w wyznaczonych terminach.

Właściciele spółek AS otrzymują wyliczenia na podstawie dochodu firmy z poprzednich lat. Spółki Aksjeselskap płacą zaliczki w dwóch równych ratach w wyznaczonych przez norweski urząd terminach.

Właściciele firm jednoosobowych płacą podatek w czterech ratach: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia, natomiast właściciele spółek AS płacą podatek w dwóch ratach: 15 lutego i 15 kwietnia.
Przedsiębiorcy najpóźniej do 31 maja kolejnego roku podatkowego powinni złożyć roczne zeznanie podatkowe - Selvangivelse for næringsdrivende, w którym wykazuje się zysk i stan prowadzonej działalności.
Na tej podstawie urząd wylicza kwotę należnego podatku i wysyła do przedsiębiorców informacje określające kwotę dopłaty lub zwrotu podatku - zawarte w dokumencie Skatteoppgjør (do 17 października następnego roku).

PODATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorstwa w Norwegii zatrudniające pracowników są zobowiązane do opłacania wskazanych podatków z tytułu zatrudnienia. Stałe opłaty, które uiszcza firma określane są mianem kosztów stałych. Ile wynoszą i co składa się na koszty stałe i zmienne w Norwegii? W zależności od strefy, w której znajduje się przedsiębiorstwo, zmienia się podatek pracodawcy (Arbeidsgiveravgift) od 14,1% do 0%. Na północy kraju wynosi on 0%, na południu zaś 14,1%. Są również stawki pośrednie.

Podatek od zatrudnienia - terminy:

 • 15 marzec (za styczeń, luty),
 • 15 maj (za marzec, kwiecień),
 • 15 lipiec (za maj, czerwiec),
 • 15 wrzesień (za lipiec, sierpień),
 • 15 listopad (za wrzesień, październik),
 • 15 styczeń (za listopad, grudzień).
Przedsiębiorstwa z branży budowlanej muszą uiszczać opłatę na rzecz RVO. Kwota opłaty zależy od ilości zatrudnionych w firmie pracowników - minimalna kwota wynosi 250 NOK. Przedsiębiorca wpłaca 0,03% od kwoty brutto wynagrodzenia każdego pracownika (dotyczy to jedynie osób bezpośrednio pracujących na terenie budowy, z opłaty wyłączeni są pracownicy biurowi i administracyjni).

PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM I EKSPORTEM

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) umożliwia wymianę towarów między Polską a Norwegią, jednak eksport niektórych z nich wymaga posiadania specjalnych zezwoleń - leków (www.legemiddelverket.no), broni (www.politi.no), żywności i suplementów diety (www.mattilsynet.no), alkoholi, sadzonek (www.mattilsynet.no). Poszczególne towary mają określone stawki i taryfy celne. Ich wysokość określana jest przez Norweski Urząd Celny (www.toll.no).
Stawki podatku VAT w Norwegii od importu wynoszą 25% i 15%. Opodatkowaniu nie podlegają samochody elektryczne, statki i ich części oraz wiatraki elektryczne (źródła energii).
Przedsiębiorstwa zarejestrowane w ewidencji płatników VAT nie muszą opłacać podatku na granicy, rozliczają się poprzez deklarację podatkową.
SAD to dokument zawierający informacje dotyczące towaru, który należy okazać na norweskiej granicy. Do druku trzeba dołączyć fakturę na zakup towarów.
Jeśli firma wystawi fakturę z naliczonym podatkiem VAT, a przedsiębiorca chce by naliczony podatek został skorygowany, powinien wysłać na adres firmy potwierdzenie wywozu towaru i poprosić o korektę wystawionej faktury.

Jeżeli firma chce eksportować towary do Norwegii, powinna wystawić odbiorcy fakturę ze stawką VAT 0%. Zamiar wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej należy zgłosić służbom celnym oraz w urzędzie celnym wwożenie towaru do kraju. Sprzedaż towarów jest traktowana jako ich eksport po potwierdzeniu w urzędzie celnym wywozu poza granice Unii Europejskiej.

ULGI PODATKOWE

W Norwegii można rozliczyć się korzystając z przysługujących ulg podatkowych, dzięki którym zmniejsza się kwota należnego do zapłaty podatku. W Norwegii dostępne są następujące rodzaje rozliczeń: Standardfradrag, status Pendler i rozliczenie zwykłe. Chcąc skorzystać z odpisów do rozliczenia rocznego należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą zasadność danych odliczeń.
Standardfradrag to odpis standardowy, który można wykorzystać w zeznaniu podatkowym w Norwegii. Standardfradrag wynosi 10% od przychodu ze stosunku pracy, jednak nie może przekroczyć 40 000 NOK.
Przychód ze stosunku pracy oznacza wynagrodzenie brutto oraz dodatki podlegające opodatkowaniu (świadczenia rzeczowe, bonusy pieniężne i nadwyżka zwrotu wydatków).

Standardfradrag pozwala na odliczenie kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag) i kwoty wolnej od podatku (personfradrag). Kto może korzystać z ulgi 10%? Korzystając z ulgi 10% w Norwegii nie można dokonać innych odliczeń, np. podróży do miejsca stałego zamieszkania, kosztów biletów promowych i bramek, kosztów zakwaterowania, kosztów wyżywienia, odsetek od kredytów zaciągniętych w Polsce i Norwegii.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
Status Pendler to jedna z form rozliczenia. Mogą o niego wnioskować pracownicy zagraniczni, którzy regularnie dojeżdżają do miejsca stałego zamieszkania. Status Pendler umożliwia odpisanie wydatków związanych z kosztami wyżywienia, zakwaterowania i podróży do miejsca stałego zamieszkania.

Status Pendler może uzyskać osoba, która:

 • przez wzgląd na pracę mieszka poza właściwym miejscem zamieszkania, które odwiedza w sposób regularny,
 • w kraju ojczystym ma rodzinę (małżonek, dziecko),
 • ma mniej niż 21 lat i regularnie odwiedza rodziców.
Status Pendler może uzyskać także osoba samotna, która posiada dwa gospodarstwa domowe - w Norwegii i kraju ojczystym i może ten fakt udokumentować. Co możemy odliczyć dzięki statusowi Pendler?

Osoby, które zamierzają rozliczać się z uwzględnieniem statusu Pendler powinny dołączyć do rozliczenia rocznego dokumenty uzasadniające zasadność odpisów:

 1. zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (sammenstiling),
 2. årsoppgave (informacja o stanie konta - wysyłana przez bank),
 3. zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 4. zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 5. akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu,
 6. akt ślubu (osoby w związkach małżeńskich),
 7. akt urodzenia dzieci (osoby posiadające dzieci),
 8. potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.),
 9. umowę najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
 10. rachunki za czynsz,
 11. rachunki za prąd.
 12. Rozliczenie zwykłe to rodzaj rozliczenia, które przysługuje osobom na stałe mieszkającym w Norwegii. Pozwala na odliczenie oprocentowania kredytów, ulgi rodzicielskiej, wpłat na IPA (indywidualny fundusz emerytalny), datków na organizacje charytatywne, kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag) i kwoty wolnej od podatku (personfradrag).
  Jeżeli:
  • na stałe mieszkasz w Norwegii,
  • nie posiadasz statusu pendler,
  • nie korzystasz ze Standardfradrag,
  to rozliczenie zwykłe jest dla Ciebie! Co pozwala odpisać rozliczenie zwykłe w Norwegii?

  Osoby, które zamierzają rozliczać się z uwzględnieniem rozliczenia zwykłego powinny dołączyć do zeznania podatkowego dokumenty uzasadniające zasadność odpisów:

  • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych wydatków (sammenstiling),
  • wstępnie rozliczone zeznanie (Selvangivelse, które wysyła norweski urząd),
  • informację o stanie konta (wysyłaną przez bank),
  • potwierdzenie ze szkoły / przedszkola,
  • potwierdzenie z banku / instytucji, w której zaciągnięto kredyty,
  • potwierdzenie z instytucji, w której posiada się papiery wartościowe, depozyt.

FAQ

PODATKI:


1. Jakie podatki obowiązują przedsiębiorców w Norwegii?
Norwescy przedsiębiorcy powinni odprowadzać podatek dochodowy w wysokości 22% od zysku firmy, a po przekroczeniu ustalonych progów podatkowych w zwiększonej wysokości zależnej od oprocentowania nadwyżki zysku. Obowiązkowe jest również opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4% od zysku oraz podatku VAT, jeśli obroty firmy przekroczyły 50 000 NOK w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą odprowadzać podatek z tytułu zatrudnienia w wysokości 14,1% od kwoty wynagrodzenia brutto.

2. Podatek należny - co to jest?
Podatek należny to podatek od wartości dodanej, który nalicza się od wartości sprzedanych towarów i usług.

3. Podatek naliczony - co to jest?
Podatek naliczony to podatek od wartości dodanej, który dolicza się do wartości towarów i usług podlegających opodatkowaniu. Podatek naliczony można odliczyć w deklaracji VAT.

4. Jakie usługi zwolnione są z podatku VAT w Norwegii?
Podatek VAT w Norwegii nie dotyczy usług finansowych, usług zdrowotnych i kultury. Prowadzenie działalności w obrębie tych branż zwalnia z obowiązku rejestracji w ewidencji płatników i wystawiania faktur z naliczonym VAT-em.

5. Numer identyfikacji podatkowej - co to jest?
Numer identyfikacji podatkowej (Organisasjonsnummer) służy do identyfikacji osób prawnych, opłacania składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek czy podatku VAT w Norwegii.

6. Kto powinien posiadać norweski numer identyfikacji podatkowej?
Numer identyfikacji podatkowej (Organisasjonsnummer) powinna posiadać każda zarejestrowana działalność gospodarcza.

7. Jak uzyskać numer identyfikacji podatkowej?
Po zarejestrowaniu działalności w Enhetsregisteret otrzymuje się numer identyfikacji podatkowej (Organisasjonsnummer).

8. Umowa o podwójnym opodatkowaniu - co to jest?
Umowa o podwójnym opodatkowaniu z 2009 roku określa zasady współpracy gospodarczej między Polską a Norwegią. Ma na celu zapobieganie uchylania się od płacenia podatku dochodowego i zagwarantowanie płacenia podatków tylko w jednym kraju.

9. Ograniczony obowiązek podatkowy - czego dotyczy?
Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które przebywają w Norwegii nie dłużej niż 183 dni w ciągu roku lub mniej niż 270 dni w ciągu kolejnych trzech lat. Opodatkowaniu podlega jedynie dochód uzyskany od norweskiego pracodawcy (całość dochodów należy wykazać w zeznaniu podatkowym w kraju ojczystym).

10. Rezydent podatkowy - kim jest?
Rezydent podatkowy to osoba, która przebywała w Norwegii więcej niż 183 dni w ciągu roku lub więcej niż 270 dni w ciągu kolejnych trzech lat. Aby uzyskać status rezydenta można wykazać powiązania z Norwegią - prowadzenie działalności czy posiadanie mieszkania. Rezydent powinien wykazać w zeznaniu podatkowym wszystkie uzyskane dochody.

11. Jakich odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym w Norwegii?
Odliczenia, których podatnik może dokonać w rozliczeniu zależą od przysługujących mu ulg podatkowych w Norwegii. W zależności od tego można odliczyć m.in. koszty podróży, koszty wynajmu lokalu mieszkalnego, koszty przedszkola czy odsetki od kredytu.

12. Czy termin składania zeznania podatkowego w Norwegii można odroczyć?
Istnieje taka możliwość, aby to zrobić należy złożyć podanie podając przyczynę opóźnienia.

13. Podstawa opodatkowania obliczana jest od kwoty obrotów netto czy brutto?
Podatek dochodowy zawsze należy obliczać od dochodu liczonego w kwotach netto.

14. Czy przedsiębiorcy w Norwegii mogą odliczać kwotę wolną od podatku?
Właściciele firm mogą odliczyć Personfradrag. Od dochodu mniejszego niż 52 450 NOK przedsiębiorca nie musi odprowadzać podatku. Minstfradrag, czyli kwota wolna od podatku dotyczy jedynie pracowników.

15. Ile wynosi podatek dochodowy w Norwegii?
Podatek dochodowy wynosi 22% od osiągniętego przez firmę zysku. Progi podatkowe regulują opodatkowanie nadwyżek, a na rok 2021 wynoszą:
 • do 184 800 NOK - 22%
 • od 184 800 NOK do 260 100 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 1,7%
 • od 260 100 NOK do 651 250 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 4%
 • od 651 250 NOK do 1 021 550 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 13,2%
 • od 1 021 550 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 16,2%
16. Jak urząd wylicza zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii?
Podatek w Norwegii opłacany jest w formie zaliczek. Firmy jednoosobowe płacą je w czterech ratach na podstawie zadeklarowanej kwoty przewidywanego zysku. Spółki płacą zaliczki w dwóch ratach na podstawie wyliczeń dochodów z poprzednich lat.

17. Od czego uzależniona jest wysokość podatku dochodowego w Norwegii?
Wysokość podatku dochodowego w Norwegii uzależniona jest od dochodu i okresu, w którym przedsiębiorca pracował na terenie Norwegii. Na wysokość podatku wpływ mają również przysługujące ulgi podatkowe.

18. W jakich terminach należy płacić zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii?
Firmy jednoosobowe w Norwegii opłacają zaliczki w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Spółki AS opłacają zaliczki w dwóch ratach: 15 lutego i 15 kwietnia.

19. Kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe w Norwegii?
Przedsiębiorcy powinni złożyć zeznanie podatkowe do 31 maja kolejnego roku rozliczeniowego. W rozliczeniu (Skattemelding) należy wykazać uzyskane dochody oraz zastosowane odliczenia.

20. Czym skutkuje niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie?
Niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie prowadzi do naliczenia przez urząd podatku należnego do zapłaty. Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązku rozliczenia podatkowego musi liczyć się z naliczeniem kary za niezachowanie wymaganego terminu.

21. Jakie opłaty wiążą się z zatrudnianiem pracowników w firmie w Norwegii?
Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników powinny odprowadzać podatek od zatrudnienia - Arbeidsgiveravgift w wysokości od 14,1% do 0% od kwoty wynagrodzenia brutto (w zależności od strefy), feriepenger w wysokości 10,2% od kwoty wynagrodzenia brutto i obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) w wysokości 2% od kwoty wynagrodzenia brutto.

PODATEK VAT:


1. MVA - co to znaczy?
MVA to skrót, który firma powinna umieszczać na wystawianych fakturach, jeśli jest płatnikiem VAT. MVA oznacza Merverdiavgift, czyli podatek od towarów i usług.

2. Do czego służy skrót MVA?
Skrót MVA należy umieszczać za numerem organizacyjnym na fakturach wystawianych przez firmę, która jest płatnikiem VAT.

3. Kto powinien płacić norweski VAT?
Przedsiębiorstwa, których obroty w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekroczyły 50 000 NOK, powinny dokonać wpisu do rejestru VAT i opłacać podatek z tytułu towarów i usług.

4. W jaki sposób można zgłosić działalność jako płatnika?
Aby zgłosić firmę jako płatnika norweskiego VAT-u należy wypełnić druk Samordnet registermelding DEL 2 i wysłać go do urzędu razem z wystawionymi przez firmę fakturami na łączną kwotę 50.000 NOK . Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną przez portal Altinn.no.

5. Ile czasu trwa uzyskanie wpisu do rejestru VAT w Norwegii?
Zarejestrowanie działalności jako płatnika VAT trwa około miesiąca.

6. Jakie są stawki norweskiego podatku VAT?
VAT dzieli się na trzy stawki: podstawową w wysokości 25% dla towarów i usług, zredukowaną w wysokości 15% dla artykułów spożywczych i napojów oraz niską w wysokości 12% dla transportu osobowego i kultury (kina, radia, telewizji).

7. Jakie są terminy zapłaty zaliczek na podatek VAT?
Zaliczki na podatek VAT w Norwegii należy opłacać: 10 kwietnia (za styczeń, luty), 10 czerwca (za marzec, kwiecień), 30 sierpnia (za maj, czerwiec), 10 października (za lipiec, sierpień), 10 grudnia (za wrzesień, październik) i 10 lutego (za listopad, grudzień).

8. Jak złożyć deklarację VAT w Norwegii?
Deklarację VAT składa się w wyznaczonych terminach za pomocą portalu Altinn.no.

9. Jak wygląda VAT doliczany do towarów importowanych?
W przypadku towarów importowanych wysokość podatku VAT naliczana jest od kwoty zakupu towarów.

10. Jak często należy rozliczać podatek VAT w Norwegii?
Podatek VAT w Norwegii należy rozliczać w wyznaczonych przez urząd terminach: 10 kwietnia (za styczeń, luty), 10 czerwca (za marzec, kwiecień), 30 sierpnia (za maj, czerwiec), 10 października (za lipiec, sierpień), 10 grudnia (za wrzesień, październik) i 10 lutego (za listopad, grudzień). Przedsiębiorstwa, nieprzekraczające dochodu 1 000 000 NOK mogą rozliczać się raz do roku.

11. Czy spółka AS w Norwegii również powinna rozliczać podatek co dwa miesiące?
Spółka AS, których dochody nie przekraczają 1 000 000 NOK mogą opłacać podatek raz do roku. Należy złożyć do urzędu odpowiedni wniosek.

12. Pełnomocnik VAT - kto to jest?
Pełnomocnik VAT ma za zadanie reprezentowanie przedsiębiorstwa w sprawach podatkowych. Jest odpowiedzialny za naliczanie i odprowadzanie podatku VAT w imieniu zagranicznej firmy, która współpracuje z norweskim kontrahentem. Pełnomocnikiem może zostać firma bądź osoba posiadająca stały numer personalny.

13. Czy VAT za towary zakupione przed rejestracją działalności w rejestrze płatników można odzyskać?
Aby odzyskać VAT za towary zakupione przed rejestracją działalności w rejestrze płatników, należy złożyć do urzędu odpowiedni wniosek.

14. Jak odzyskać VAT za towary przywiezione z Polski?
VAT za towary przywiezione z Polski można odzyskać zwracając się do sprzedawcy o wystawienie korekty faktury.

16. Co zrobić, jeśli urząd wyliczy zbyt duży podatek?
Jeśli podatek jest zbyt duży, przedsiębiorca powinien powtórnie sprawdzić wysłaną do urzędu deklarację podatkową i złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem wniosku.

17. Jak sprawdzić czy firma jest wpisana do rejestru VAT w Norwegii?
Takie informacje można sprawdzić na stronie brreg.no. W polu Finn foretak/selskap należy wpisać nazwę poszukiwanej firmy. Jeśli firma jest płatnikiem norweskiego VAT-u, w polu Særlige opplysninger wyświetla się informacja: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

18. Faktura zerowa - co to jest?
Faktura zerowa to faktura bez naliczonego VAT-u. Faktury zerowe wystawiane są przez zagranicznych sprzedawców (za towary importowane) oraz za eksport towarów poza granice Norwegii.

19. W jaki sposób złożyć deklarację podatkową przez Internet?
Deklarację podatkową drogą elektroniczną składa się za pomocą portalu Altinn.no. Na stronie należy wypełnić formularz RF-0002, a na podstawie uzupełnionego wniosku system wyliczy wysokość podatku do zapłaty (pole avgift å betale) bądź do zwrotu (pole til gode).

ULGI PODATKOWE:


1. Z jakich rodzajów rozliczeń w Norwegii można skorzystać?
Norweskie rodzaje rozliczeń to Standardfradrag, status pendler oraz rozliczenie zwykłe.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

2. Standardfradrag - co to jest?
Standardfradrag to jedna z norweskich rodzajów rozliczeń. Odliczenie z tytułu ulgi 10% nie może przekraczać 40 000 NOK.

3. Kto może skorzystać z Standardfradrag?
Standardfradrag przysługuje osobom, które pracują w Norwegii przez okres krótszy niż dwa lata. Czas pobytu należy udokumentować np. za pomocą zaświadczenia o zameldowaniu.

4. Jakie dokumenty należy przedstawić rozliczając się ulgą 10%?
Rozliczenie z uwzględnieniem Standardfradrag wymaga wypełnienia wstępnego zeznania podatkowego (Skattemelding), w którym należy zaznaczyć wybraną ulgę i podać kwotę odliczenia. Urząd weryfikuje zasadność odliczenia i przekazuje podatnikowi informację o ostatecznej wysokości podatku do zapłaty (Skatteoppgjøret).

5. Status Pendler - co to jest?
Status Pendler umożliwia odliczenie od podatku takich wydatków jak podróże do kraju ojczystego czy koszty wynajmu mieszkania w Norwegii. Status Pendler przysługuje osobom, które spełniają określone warunki m.in. regularnie odwiedzają rodzinę w miejscu stałego zamieszkania.

6. Komu przysługuje status Pendler?
Ze statusu Pendler może skorzystać osoba samotna lub posiadająca rodzinę, która regularnie odwiedza kraj ojczysty. Zasadność odliczeń można udowodnić za pomocą pomocą biletów lotniczych i autobusowych, aktu małżeństwa czy potwierdzenia wspólnego zameldowania z rodziną.

7. Jakich odliczeń może dokonać osoba o statusie Pendler?
Posiadając status Pendler można odliczyć koszty wynajmu mieszkania, rachunki za prąd (w wynajmowanym lokalu) czy podróże do kraju ojczystego. Osoba korzystająca z tego odliczenia powinna przedstawić kopie rachunków za czynsz i prąd, umowę najmu czy potwierdzenia podróży do Polski.

8. Jakie dokumenty należy przedstawić rozliczając się jako Pendler?
Aby rozliczyć się jako Pendler należy przedstawić komplet dokumentów:
 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Sammenstilling),
 • Årsoppgave (informacja o stanie konta wysyłana przez bank),
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną,
 • akt ślubu,
 • akt urodzenia dzieci,
 • potwierdzenia podróży,
 • umowa wynajmu w Norwegii i potwierdzenia wpłat,
 • rachunki za prąd i potwierdzenia wpłat.
9. Rozliczenie zwykłe - co to jest?
Z rozliczenie zwykłego mogą skorzystać osoby, których nie dotyczą inne odpisy. Przy rozliczeniu zwykłym można odliczyć koszty opieki nad dziećmi (przedszkola, świetlicy), koszty dojazdów do pracy czy oprocentowanie kredytu.

10. Jakie dokumenty należy przedstawić rozliczając się za pomocą rozliczenia zwykłego?
Aby złożyć rozliczenie zwykłe należy posiadać:
 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych wydatków (Sammenstilling),
 • wstępnie rozliczone zeznanie (Skattemelding, które wysyła norweski urząd),
 • informację o stanie konta (wysyłaną przez bank),
 • potwierdzenie ze szkoły / przedszkola,
 • potwierdzenie z banku / instytucji, w której zaciągnięto kredyty,
 • potwierdzenie z instytucji, w której posiada się papiery wartościowe, depozyt.
Забрать свой ответ
Ниже вы найдете место для комментариев
*Обязательные поля

0 ответы за статью "PODATEK W NORWEGII"
Мне нужна поддержка в управлении норвежской компанией.
Мне нужна поддержка моего бизнеса в Норвегии.