Fundusz norweski po raz kolejny wspiera polskie firmy

Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Łączna wartość dofinansowania to 3,5 mln euro, czyli prawie 15 mln zł. Nabór trwa do połowy września.

Program ma na celu zredukowanie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na dofinansowanie będą miały szanse projekty, które przyczynią się do powyższych założeń.

Przede wszystkim będą to projekty, mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki oraz sportu. Będą to także projekty, zakładające modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW. Na dotacje szansę mają także projekty, których celem jest instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, realizujące zadania publiczne. Minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. euro, czyli 711 tys. zł, natomiast maksymalna – 3 mln euro, czyli około 12,5 mln zł. Przyznana wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości redukcji lub wielkości uniknięcia emisji CO2. Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Wnioski można składać do 15 września.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.